Arrow

72 teksty – auto­rem jest Ar­row.

Wa­da jest nieodłączną częścią ideału,
a tworzy go perspektywa. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2013, 21:19

Nic o to­bie nie wiem, a ty od­kry­wasz mnie z taką łat­wością. Do­cierasz do najgłębszych za­kamarków mo­jego nieuporządko­wane­go umysłu. Wpływasz na mo­je zacho­wania. W ciągu se­kund łamiesz za­sady, których ściśle przes­trze­gałam przez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 marca 2013, 13:21

Mężczyz­na, który pod­no­si rękę na ko­bietę staję się już tyl­ko imi­tacją przed­sta­wiciela płci męskiej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2013, 13:42

Gdy już zab­raknie mi sił by iść
zacznę się czołgać


ale nie stanę w miejscu. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 14 stycznia 2013, 18:46

Poczu­cie bez­sensu sta­je się tra­gedią wte­dy gdy tra­cisz chęć zna­lezienia celu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2013, 22:25

Ut­wier­dziłam się już w prze­kona­niu, że nig­dy nie przejdę obok ciebie obojętnie. Twój wi­dok zaw­sze będzie po­wodo­wał przys­pie­sze­nie pra­cy mo­jego ser­ca a każde dźwięcznie wy­powie­dziane przez ciebie słowo będzie dreszczem przechodzącym przez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 października 2012, 22:13

I nie mów mi, że miłość się skończyła.
Po pros­tu przes­tałeś mnie kochać....Nic więcej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2012, 14:09

Wolę wyjść po­za ra­my ob­ra­zu i na­wet spaść w prze­paść
niż pod­dać się ruchom pędzla. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 września 2012, 18:41

Męka Pańska

Widzę tra­giczny ob­raz miłości,
niedo­ceniony przez ogół ludzkości.
Pat­rzę na dłonie przy­bite do krzyża.
Słyszę ser­ce- na po­moc wzywa.

Wyb­ra­ny przez oj­ca, ob­darzo­ny cierpieniem,
przez które osiągnie wie­czne zbawienie.

Widzę go, spójrz! O ku­lach chodzi.
Pat­rz w drugą stronę! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 września 2012, 16:52

Odgruzowana

Już ty­le ra­zy upa­dałam na kolana
Z łkającym ser­cem, krwa­wiąca duszą
Roz­paczli­wie na po­moc wzy­wałam Pana
Pat­rząc jak os­tre żylet­ki me pal­ce kuszą.

Możli­wość wy­boru, jak jej brak-
-równie niesprawiedliwa.

Świado­mość życia, lecz nie siebie-
-wręcz chorobliwa.

Z prochem i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2012, 19:20
Zeszyty
  • Warte przemyśleń. – Gro­madzę tu myśli, które w ja­kiś sposób przy­kuły moją uwagę, wpra­wiły w za­myśle­nie, cze­goś nau­czyły, coś uświado­miły, które są praw­dzi­we, in­spi­rujące i ory­ginal­ne:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arrow

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność